Metodik/čka – kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací

 • Plný úvazek
 • Praha

Úřad městské části Praha 10

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 7. 3. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

metodik/čka a kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací

v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví

v   Odboru sociálním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

metodik/čka a  kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací

s místem výkonu  práce Praha,

 v platové třídě 11

(doba určitá – po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

„Nikdo není dokonalý, ale každý je jedinečný, společně tvoříme profesionální tým a sociální pracovník je jeho nedílnou součástí. Očekáváme empatický lidský přístup, teoretickou a praktickou inteligenci a komunikační dovednosti.

Nabízíme řadu výhod a benefitů, vřelý přístup a práci v přátelském kolektivu.“

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, event. vyšší odborné vzdělání
požadovaný obor, zaměření sociální práce, sociální politika nebo obor s obdobným zaměřením – zejména obory uvedené v § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
požadované znalosti

 

splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku „správní činnosti v sociálních službách“ (lze složit i po nástupu), dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E-spis), praxe na obdobné pozici výhodou
další dovednosti, schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel 28. 3. 2023 v podatelně ÚMČ Praha 10 –  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: metodik/čka a kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací, v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví, v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10“ – na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte praha10.cz.