Referent/ka v oddělení terénních zjišťování

 • Plný úvazek
 • Praha

Český statistický úřad

Předseda Českého statistického úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo odborný/vrchní referent v oddělení terénních zjišťování Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze, v oboru služby 54 Státní statistická služba.

Služební působiště: Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služební místo je zařazeno do platové třídy 9 (od 21 710 do 31 820 Kč, podle délky započitatelné praxe a míry jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů).

Charakteristika činností na služebním místě:

 • koordinace zjišťování statistických údajů za stanovený soubor zpravodajských jednotek, provádění kontrol, řešení závažných i orientačních chyb,
 • organizace a provádění statistických šetření (tazatelská činnost) uskutečňovaných v Praze, zejména zjišťování spotřebitelských cen,
 • zjišťování, pořizování, kontrola a opravy údajů v dotaznících statistických zjišťování u zpravodajských jednotek definovaných stanoveným výběrovým souborem,
 • organizace a provádění mimořádných statistických šetření a odvětvových cenzů v Praze.

Služební úřad nabízí:

 • možnost dalšího vzdělávání,
 • pružnou pracovní dobu,
 • 5 týdnů dovolené, další dny volna a zaměstnanecké výhody,
 • dětskou skupinu,
 • pracoviště s dobrou dopravní dostupností (metro A Skalka).

Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1), které budou doručeny ČSÚ ve lhůtě do 15. 2. 2024 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10, nebo osobně předány na sekretariát odboru personalistiky a mezd nebo do podatelny na výše uvedené adrese. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent v odd. terénních zjišťování KS ČSÚ v hl. m.  Praze“. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu: tomas.botur@czso.cz  nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: 2gfaasy.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá čestným prohlášením při podání žádosti a předložením občanského průkazu při pohovoru v rámci výběrového řízení.

Pokud není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka (úroveň B2); to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto požadavku se dokládá příslušnou listinou.

 1. dosáhl věku 18 let (§ 25, odst. 1 písm. b) zákona),
 2. je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením,
 3. je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů,
 4. má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.
 1. Dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání. Splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií dokladu o dosaženém vzdělání a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení.
 2. K žádosti dále předloží:
 1. strukturovaný profesní životopis podle § 26 odst. 4 zákona o státní službě;
 2. motivační dopis.

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Žadatel/ka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Formulář žádosti a další dokumenty potřebné pro výběrové řízení naleznete v přílohách tohoto Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo na adrese:

https://www.czso.cz/csu/czso/vyhlasena-vyberova-rizeni-na-obsazeni-sluzebnich-mist

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě: V průběhu výběrového řízení se písemnosti doručují žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu (e-mail). Bez uvedení těchto údajů v žádosti nejsou splněny zákonné náležitosti a žádost bude vyřazena. Dokument doručovaný žadateli elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem) se považuje za doručený pátým dnem ode dne, kdy byl úspěšně odeslán.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě: V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního orgánu.

Bližší informace poskytne:
Ing. Tomáš Botur
odbor personalistiky a mezd ČSÚ
Tel: 274 052 003
e-mail: tomas.botur@czso.cz

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte czso.cz.