Sociální pracovník/ce v oddělení sociální práce

 • Plný úvazek
 • Praha

Úřad městské části Praha 10

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 8. 3. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

sociální pracovník/sociální pracovnice

v referátu sociální práce

v oddělení sociální práce

v   Odboru sociálním ÚMČ Praha 10

sjednaný druh práce:

sociální pracovník/sociální pracovnice

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě 11

„Úsměv stojí méně než elektřina, ale dává více světla“ A. J. Cronin

Pojďte s námi vnést světlo do životů našich nejstarších, nemocných či jinak znevýhodněných občanů. Profesionálně, ale citlivě, poskytujeme podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby se jejich život stal světlejším.

Přidejte se i Vy do přátelského týmu pracovníků, kteří se vzájemně podporují. Vedle smysluplné práce nabízíme dobré platové podmínky, možnost dalšího vzdělávání a celou řadu nadstandardních benefitů a výhod.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu případně vyšší odborné vzdělání
požadovaný obor, zaměření sociálně-právní, sociální práce
požadované znalosti

 

splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na předmětném úseku (lze složit i po nástupu), dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E-spis), praxe na obdobné pozici výhodou
další dovednosti, schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně výborné vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  29. 3. 2023 v podatelně ÚMČ Praha 10 –  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: sociální pracovník/pracovnice v referátu sociální práce v oddělení sociální práce v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte praha10.cz.