Sociální pracovník/ce v referátu pro práci s rodinou a dětmi (3 pozice)

 • Plný úvazek
 • Praha

Úřad městské části Praha 10

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 9. 3. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

sociální pracovník/sociální pracovnice

v referátu pro práci s rodinou a dětmi

v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou

v   Odboru sociálním ÚMČ Praha 10

sjednaný druh práce:

sociální pracovník/sociální pracovnice

s místem výkonu  práce Praha,

 v platové třídě 11

na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené

(3 pracovní pozice)

„Říká se, že děti jsou budoucností národa. Přidejte se proto do našeho týmu sociálních pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí a ovlivněte tak budoucnost – dětí i tu svoji. Vedle smysluplné práce ve stabilním zázemí a v přátelském kolektivu nabízíme možnosti dalšího vzdělání a celou řadu benefitů a výhod.“

Městská část Praha 10 nabízí úředníkům a zaměstnancům zajímavé benefity, včetně možnosti nájmu bytu z kategorie bytů, pronajímaných v zájmu obce za 140 Kč/m2.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

Další požadavky:

požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, event. vyšší odborné vzdělání
požadovaný obor, zaměření sociálně-právní, sociální práce
požadované znalosti

 

splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na předmětném úseku (lze složit i po nástupu), dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E-spis), praxe na obdobné pozici výhodou
další dovednosti, schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel 30. 3. 2023 v podatelně ÚMČ Praha 10 –  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: sociální pracovník/pracovnice v referátu pro práci s rodinou a dětmi, v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou, v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10“ – na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené.“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte praha10.cz.