Úředník odboru sociálních věcí – analytik – Karlovy Vary

Web Krajský úřad Karlovarského kraje

Oznámení o konání výběrového řízení
Ředitelka  Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhlašuje dne 1. 3. 2018 dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice:
Úředník odboru sociálních věcí (analytik)
pracovní poměr na dobu neurčitou
Druh práce:  úředník (analytik)
Místo výkonu práce:  Karlovy Vary
Platová třída odpovídající druhu práce: PT 12
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:  dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Další předpoklady: vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu
Lhůta pro doručení přihlášky:  19. března 2018 (včetně) přihlášky doručené na podatelnu KÚKK po stanovené lhůtě budou vyřazeny
Výhodou:
Znalost zpracování finančních analýz
Nadstandardní znalosti v používání Excel, ekonomicko-agendových systémů
Znalost reportingu, controllingu nákladů a výnosů
Znalost v oblasti sociálních služeb, zákonné normy, financování
Řidičský průkaz sk.B.
Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce;místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem); ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce
v přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně email)
Místo a způsob podání přihlášky:
osobně na podatelně krajského úřadu
písemně na adresu:ísemně na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje
N.Domecká
Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Bližší informace o činnostech odboru a pracovní pozici získáte u Ing. Stanislavy Správkové, tel.č. 354 222 240 .
Mgr. Martina Vránová
ředitelka krajského úřadu
Datum zveřejnění: 1.3.2018 10:00
Datum sejmutí: 19.3.2018 23:55
Poslední aktualizace : 1.3.2018 12:35

Chcete-li požádat o tuto práci napište podrobnosti na epodatelna@kr-karlovarsky.cz