Referent/ka odboru SVZ

  • Plný úvazek
  • Neratovice

MěŮ Neratovice

Vedoucí MěŮ Neratovice v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění o úřednících územních samosprávních celků, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Referent odboru SVZ – sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí

Požadavky:
l/ Odborné vzdělání: dle §10 žák. 108/2006 Sb.
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
nebo
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.
2/ Další požadavky: znalost práce na PC, zkušenosti z oblasti sociálně právní ochrany dětí výhodou, řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič), schopnost flexibilně řešit problémy atd.
3/ Datum nástupu: 1. 2. 2024 nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu neurčitou
4/ Termín podání přihlášky: do 20. 1. 2024 poštou na adresu Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028, PSČ 277 11, nebo na podatelnu MěÚ Neratovice, k rukám personalistky Dany Šimralové; přihlášku nelze zasílat elektronicky
5/ Platové zařazení: v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006, stanovuje Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., a Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění – třída 11, rozmezí hrubého platu 25 280 Kč – 37 170 Kč + osobní ohodnocení, stravenky v hodnotě 130 Kč, příspěvek na důchodové pojištění, 5 týdnů dovolené + 4 dny indispozičního volna navíc, flexibilní pracovní doba
6/ Místo výkonu práce: Město Neratovice
7/ Náplň činnosti: výkon sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění

Předpoklady:
úředníkem se může stát fyzickáosoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další požadavky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Přihláška (formulář na stránkách města) musí obsahovat:
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizíhostátního občana
– datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
– motivační dopis
– životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech (znalost veřejné správy, práce na odborné pozici)
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
– ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– v případě, že se uchazeči o výběrové řízení nepodaří obstarat veškeré potřebné doklady tak, aby mohly být připojeny k přihlášce, je tak povinen učinit dodatečně, a to neprodleně

Seznámit se s problematikou pracovní činnosti lze přímo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, po telefonické domluvě s Bc. Evou Horákovou, vedoucí odboru, tel. 315650469 nebo e-mail eva. horakova@neratovice. cz.

K výběrovému řízení budou rozesílány pozvánky. Bližší informace na telefonním čísle 315 650 312. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny.

Další informace o zpracováníosobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách města www.neratovice.cz.

 

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte www.neratovice.cz.