Koordinátor/ka realizace sociálního bydlení

 • Plný úvazek
 • Brno

Magistrát města Brna

Tajemník Magistrátu města Brna

v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. 172/2023

na funkční místo úředníka/úřednice

v pracovním poměru na dobu neurčitou

koordinátor realizace sociálního bydlení

Odbor sociální péče, Oddělení sociálního začleňování

s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna

Charakteristika pozice:

Podílí se na zpracování koncepčních dokumentů v oblasti sociálního začleňování, zejména Strategii sociálního začleňování v Brně a zajišťuje aktivity související s touto problematikou. Koordinuje aktivity související se sociálním bydlení v městě Brně a podílí se na tvorbě systémových opatření vedoucí k udržitelnosti sociálního bydlení. Spolupracuje se subjekty poskytujícími sociální služby a má přehled o jejich aktivitách a poskytovaných typech služeb. Udržuje s nimi pravidelnou komunikaci a utváří prostředí pro navazování nové spolupráce. Spolupracuje a komunikuje s klíčovými aktéry v oblasti bydlení, zejména Kontaktním místem pro bydlení, Bytovým odborem MMB, Odborem správy majetku MMB a městskými částmi. Eviduje a stanovuje standardizaci postupů v sociálním bydlení a pracuje na začlenění systému sociálního bydlení do strategického plánu rozvoje obce. Vytváří strategii komunikace tématu sociálního bydlení s veřejností. Komunikuje s dalšími realizátory sociálního bydlení v republice, sdílí zkušenosti dobré praxe a čerpá další podněty pro zlepšení systému sociálního bydlení.

Bližší informace o druhu práce podá: Mgr. Jana Janečková – tel.: 771 296 783.

Platové podmínky:  10. platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + zvláštní příplatek + osobní příplatek po 3 měsících + odměny.

Termín nástupu:      ihned po ukončení VŘ.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, splňující požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k sociální oblasti:
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, předpisu,
 • zákon č. 110/2006, Sb. o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • schopnost jednat s lidmi, časová flexibilita, profesionalita, odolnost vůči stresu,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet).

Dále výhodou:

 • praxe v dané oblasti, nejlépe při práci s osobami v nepříznivé sociální situaci, ohroženými sociálním vyloučením,
 • znalost světového jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština). 

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • možnost konzultovat osobní i pracovní problémy v rámci pracovní doby s psychologem MMB,
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • pružnou pracovní dobu,
 • závodní stravování,
 • umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let),
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • profesní životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů nebo ověřená kopie ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 06. 11. 2023 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna

Personální oddělení

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte brno.cz.