Vrchní ministerský rada v oddělení preventivních činností a dobrovolnictví

  • Plný úvazek
  • Praha

Ministerstvo vnitra ČR

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady v oddělení preventivních činností a dobrovolnictví odboru prevence kriminality.

Vykonávané činnosti
 příprava zásadních koncepčních resortních a meziresortních materiálů pro utváření politiky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v působnosti odboru prevence kriminality,
 tvorba celostátní politiky prevence trestné činnosti a sociální patologie, zejména v rámci problematiky prevence kybernetické kriminality,
 koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory; stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů,
 kontrola dodržování dotační politiky při využívání dotačních prostředků dotovanými subjekty v daném území,
 stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů,
 zpracovávání stanovisek k návrhům interních aktů řízení v problematikách svěřených do gesce oddělení projektů prevence kriminality,
 zajišťování dalších činností podle příkazů představených v rámci platového zařazení a stanovených oborů služby.

Identifikace služebního místa
 identifikační číslo služebního místa: ID 30314918
 služební poměr na dobu neurčitou
 místo výkonu služby: Praha
 služební doba: 40 hodin týdně (1,0)
 předpokládaný nástup do služby: duben 2024
 termín pro podávání žádostí do 19. února 2024

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na obsazení tohoto služebního místa zařazen uchazeč, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku ve stanoveném oboru služby, přijme se tento uchazeč podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Po úspěšném vykonání této úřednické zkoušky se změní doba trvání služebního poměru na dobu neurčitou, co do doby ukončení trvání daného služebního místa dle platné systemizace služebních a pracovních míst.

Údaje o složkách platu a podmínkách výkonu služby
 služební místo je zařazeno do 14. platové třídy, Bližší informace ke složkám platu jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva vnitra. Uvedené údaje o složkách platu nepředstavují veřejný příslib.

Zaměstnanecké benefity
 5 týdnů dovolené
 5 dní indispozičního volna
 5 dní služebního volna k individuálním studijním účelům
 den volna k zařizování osobních záležitostí
 možnost flexibilní formy služby (dle rozhodnutí nadřízeného zaměstnance např. pružná služební doba nebo možnost home office)
 příspěvek zaměstnavatele na stravování
 nabídka odborného vzdělávání a profesního/osobního rozvoje
 možnost využívat sportovní zařízení MV
 možnost přihlásit se k závodnímu lékaři
 možnost psychologické a poradenské péče od zkušeného psychologa

Další benefity jsou nabízeny za přispění finančních prostředků z fondu sociálních a kulturních potřeb, například
 příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření
 rekreace
 příspěvek na dětskou prázdninovou rekreaci / zimní dětský tábor
 kulturní akce
 zájmové vzdělávání
 rehabilitační masáže
 dioptrické brýle a kontaktní čočky
 dentální hygiena

Bližší informace o podmínkách výkonu služby jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Podání žádosti
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) doručené ve lhůtě do 19. února 2024. Ve stanovené lhůtě budou posuzovány žádosti
 doručené prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu úřadu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 nebo
 podané osobně na podatelnu Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese, nebo
 podané na adresu elektronické pošty posta@mvcr.cz s uznávaným elektronickým podpisem nebo
 podané do datové schránky úřadu ID: krk34e3.

Formulář žádosti je uveden v příloze č. 1 tohoto Oznámení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných příloh musí být označena slovem „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení preventivních činností a dobrovolnictví odboru prevence kriminality, č.j.: MV-11082-3/PST-2024“. Z výběrového řízení bude vyřazena žádost, která bude doručena po stanovené lhůtě.

 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel/žadatelka, který/která:

a) je státním občanem/státní občankou České republiky nebo
Splnění tohoto předpok ladu se podle § 26 odst. 1 věty první zák ona o státní službě dok ládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanst ví. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zák ona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto v žádosti, k de stačí doplnit příslušnou kolonk u); uvedenou listinu je žadatel/žadatelk a v tak ovém případě povinen/povinna doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. je občanem/občankou jiného členského státu Evropské unie nebo občanem/občankou státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě]; Žadatel/žadatelka, který/která není státním občanem/státní občankou Česk é republiky, musí zkouškou u osoby, která jak o plnoprávný člen Asociace jazykovýchzk učebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost česk ého jazyk a; to neplatí v případě, že doloží absolvování alespoň po dobu školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl/dosáhla věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

c) je plně svéprávný/svéprávná [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty šesté zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením; toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.

d) je bezúhonný/bezúhonná [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]; Splnění tohoto požadavk u se podle § 26 odst. 1 věty druhé zák ona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstřík u trestů, k terý nesmí být starší než 3 měsíce. Pok ud žadatel/žadatelk a do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstřík u trestů, není již povinen/povinna výpis z evidence Rejstřík u trestů doložit; rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstřík u trestů je uveden ve formuláři žádosti. Není-li žadatel/žadatelk a státním občanem/státní občankou České republik y, je povinen/povinna doložit bezúhonnost obdobným dok ladem o bezúhonnosti. Podle § 26 odst. 1 zák ona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstřík u trestů, k terý nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel/žadatelk a státním občanem/státní občankou, jakož i státy, v nichž žadatel/žadatelka pobýval/pobývala v posledních letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovsk ý stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovsk ý stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

e) dosáhl/dosáhla vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto požadavk u se podle § 26 odst. 1 věty první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dok ladu o dosaženém vzdělání (výučního listu / maturitního vysvědčení / vysok ošk olsk ého diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zák ona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]; Splnění tohoto požadavk u se podle § 26 odst. 3 zák ona o státní službě dok ládá písemným čestným prohlášením, k teré je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího/nejvhodnější žadatele/žadatelk y vybraného/vybrané podle § 28 odst. 2 nebo 3 zák ona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpok ladu zajištěním vstupní lék ařsk é prohlídk y podle zákona o specifick ých lékařských službách.

g) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě společným služebním předpisem nejvyššího státního tajemníka a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 36/2023, o stanovení požadavků na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, kterým je způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů; Splnění požadavku na stupeň „Vyhrazené“ se dok ládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“, popřípadě i úředně ověřenou k opií platného Osvědčení fyzick é osoby na stupeň utajení „Důvěrné“, „Tajné“ nebo „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dok ladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě. Pokud žadatel/žadatelk a nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho/její žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, bude v případě jeho/jejího zařazení následně postupováno v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Další povinné přílohy – K žádosti dále žadatel/žadatelka přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis, V životopisu žadatel/žadatelka uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti z výběrového řízení.
b) motivační dopis.

Údaje o pohovoru
Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.

 

Poučení ke způsobu doručování

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:
V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli/žadatelce do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel/žadatelka nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel/žadatelka v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena. Dokument doručovaný žadateli/žadatelce ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení k provedení pohovoru v náhradním termínu
Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě: Výběrová komise může provést s žadatelem pohovor v náhradním termínu na jeho požádání, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Ostatní informace a kontakty
Ministerstvo vnitra podporuje rovnost žen a mužů, a proto je vítán zájem žadatelek i žadatelů o účast ve výběrovém řízení. Pokud máte dotazy nebo potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Informace k vykonávaným činnostem na služebním místě poskytne:
Mgr. Kateřina Bělohlávková
Odbor prevence kriminality
Tel.: +420 974 832 401
E-mail: katerina.belohlavkova@mvcr.cz

Informace k výběrovému řízení poskytne:
Bc. Adéla Němcová
Odbor personálního řízení a kanceláře státního tajemníka
Tel.: +420 974 833 253
E-mail: adela.nemcova@mvcr.cz

 

Více info

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte mvcr.cz.